خرابی پاور کامپیوتر

چه عواملی موجب خرابی پاور کامپیوتر می شوند؟