داغ کردن گوشی

علت داغ کردن گوشی لنوو چیست و چگونه باید از داغ شدن آن جلوگیری کرد؟