1.شروع نصب ویندوز در سیستم-min

1.شروع نصب ویندوز در سیستم-min