در اولویت قرار دادن بوت هارد

رفع خطای 0xc00000e9 با در اولویت قرار دادن بوت هارد