چرا ال این وان روشن نمی شود

چرا ال این وان روشن نمی شود